contacteer ons:09 279 81 79info@geotex.eu

Verkoopsvoorwaarden

  1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
  2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.
  3. Eigendomsvoorbehoud: de goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  4. Onze facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag, en bij gebreke aan vermelding binnen de dertig dagen na de factuurdatum op de bankrekening van BV TENABEL, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft TENABEL tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van TENABEL. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
  5. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
  6. Eventuele klachten dienen aangetekend en binnen de acht dagen aan onze zetel gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze niet meer aanvaard.
  7. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.